rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014

Przekazanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów do szkół macierzystych 30.08.2013r.

Zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy IV MTP
i rozdanie świadectw w dniu 14.06.2013r.
o godz. 16.00


Zakończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego R3
i rozdanie zaświadczeń w dniu 28.06.2013r.
o godz. 16.00

25 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie odbył się apel z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy I JTC pod opieką wychowawczymi Pani Brygidy Kowalczyk.
Po części oficjalnej rozpoczął się historyczny spektakl. Uczniowie przebrani w profesjonalne stroje z teatralnej rekwizytorni wcielili się w role posłów i polityków obradujących podczas Sejmu Czteroletniego. Nie zabrakło też króla - Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w dostojnym przebraniu zasiadał na tronie. Widzowie mogli wysłuchać gorących przemówień wygłaszany z pamięci (!) i dowiedzieć się, jakie znaczenie dla Polaków miała ta pierwsza w Europie, a druga po konstytucji amerykańskiej, nowoczesna ustawa stworzona w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Na zakończenie "artyści" odśpiewali pieśń "Jak długo w sercach naszych …", czym podkreślili patriotyczny charakter szkolnej uroczystości.
Debiut uczniów klasy I JTC spotkał się z uznaniem całej społeczności szkolnej ze względu na wysoki poziom artystyczny, świetne przygotowanie i dopracowanie wszystkich szczegółów scenicznych.

26 kwietnia 2013 roku jest dniem, który zapisuje się w historii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie ze względu na fakt ukończenia szkoły przez 30 uczniów technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Uroczystość związana z pożegnaniem kolejnych absolwentów zebrała całą społeczność uczniowską, grono pedagogiczne oraz rodziców.
Apel rozpoczął się od przekazania sztandaru przez ustępujący poczet złożony z absolwentów, uczniom klas młodszych. Chorąży nowego składu, tj. Przemysław Kopacz z klasy I JTC, złożył ślubowanie i przyjął sztandar z rąk Pani Dyrektor Elwiry Kinast.
Następnie ślubowanie złożyli także absolwenci, którzy zobowiązali się "sławić dobre imię szkoły". Potem przyszła kolej na wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych. Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem odebrali: Marlena Baran i Dominik Wołoszyn z klasy IV HTC, którzy oprócz wysokiej średniej ocen (5,0) i wzorowego sprawowania, aktywnie brali udział w życiu szkoły i godnie reprezentowali placówkę na zewnątrz biorąc udział w konkursach i olimpiadach. Nie zabrakło też listów gratulacyjnych dla rodziców oraz kwiatów dla nauczycieli.
Po części oficjalnej przyszła pora na występy artystyczne. Chór złożony z uczennic klasy III JTC zaśpiewał dedykowaną absolwentom piosenkę. Pojawiły się dowcipy i anegdoty szkolne. Natomiast występ kabaretowy przygotowany przez absolwentów z klasy IV HTC, a później fenomenalny współczesny "Hamlet" odegrany przez nauczycieli rozbawiły wszystkich do łez.
Pożegnanie absolwentów przygotowali pod opieką wychowawczyni Pani Marii Czechlik uczniowie klasy II JTC, którzy dla swoich starszych kolegów upiekli piernikowe serca.

22 kwietnia 2013r. odbył się szkolny Dzień Ziemi - ekologiczna impreza mająca już w ZSCKR w Mokrzeszowie swoją tradycję. Tegoroczna akcja poprzedzona była wcześniejszymi działaniami. Uczniowie przez kilka tygodni przygotowywali prace konkursowe wyeksponowane w holu głównym szkoły. Na wystawie znalazły się: rzeźby wykonane z surowców przeznaczonych do recyklingu, najbardziej pomysłowe ekologiczne doniczki oraz plakaty promujące segregację śmieci. Konkursy zorganizowały panie: Małgorzata Rasała, Bogumiła Kosut i Maria Czechlik.
Główną częścią imprezy była debata przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Agaty Wójcik i pani Agnieszki Stelmach. Zadaniem rozmówców była odpowiedź na pytanie: "Czy jest rada na odpady?". Dyskutanci posługując się rzeczowymi argumentami udowadniali swoje rację. Ostatecznie wszyscy zgodzili się co do tego, że ważne są chęci, edukacja ekologiczna społeczeństwa i dobry przykład, bo na ochronę środowiska niekoniecznie trzeba wydawać duże pieniądze.
W dalszej części spotkania wzięli udział zaproszeni goście. Pani Monika Bulerska-Marszałek reprezentująca Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przygotowała prelekcję na temat szkodliwego wpływu odpadów na środowisko naturalne. Pani Karolina Mroczek z Urzędu Gminy Świdnica przedstawiła natomiast w sposób przystępny zasady związane z segregacją odpadów, które od 1 lipca będą dotyczyć każdego gospodarstwa domowego.
Impreza przygotowana dla całej społeczność szkolnej przebiegała w miłej atmosferze nie tylko z powodu wręczenia nagród uczniom wyróżnionym w szkolnych konkursach ekologicznych, ale także ze względu na występ wokalny uczennic klas maturalnych.
Promocja postaw ekologicznych w ZSCKR w Mokrzeszowie nie zakończy się jednak na Dniu Ziemi. W maju, tak jak w roku ubiegłym, uczniowie będą zbierać zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, świetlówki, itp. w ramach konkursu "LOP kontra elektrośmieci".

Joanna Hodel - nauczyciel przedmiotów zawodowych

5 kwietnia 2013 roku odbyło się we Wrocławiu uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom Dolnośląskiego Programu Stypendialnego - "Wyrównywanie szans uczniów uzdolnionych". W gali zorganizowanej w Zespole Szkół nr XIV uczestniczyło wielu znakomitych gości reprezentujących Samorząd Województwa Dolnośląskiego na czele z wicemarszałkiem Panem Radosławem Małoniem. Dyplomy uzdolnionej młodzieży wręczał dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Pan Jerzy Więcławski.
Szczególny zaszczyt uczestniczenia w uroczystości przypadł Marlenie Baran - uczennicy klasy IV technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, która w ubiegłym roku szkolnym 2011/2012 uzyskała średnią 5,04, otrzymała ocenę wzorową ze sprawowanie oraz wyróżniała się działaniami na rzecz szkoły, zwłaszcza w zakresie przygotowywania kompozycji florystycznych na uroczystości szkolne.
Marlena oprócz zasłużonego dyplomu odebrała też od Pani Teresy Mazurek - wójta Gminy Świdnica osobiste gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów.

14-15.03.2013 r. grupa 26 uczniów ZSCKR w Mokrzeszowie wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez DODR we Wrocławiu na temat finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych. Młodzi rolnicy mieli możliwość zorientować się, jakie instrumenty wsparcia finansowego gospodarstw rolnych są objęte regułami Wspólnej Polityki Rolnej. Skorzystali z wiedzy na temat opodatkowania rolnictwa oraz poznali ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Sporo czasu poświęcono także kwestii ubezpieczeń. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w wykładach. "Szkolenie było ciekawe. Prowadzący potrafili zachęcić nas do słuchania i pozyskiwania wiedzy mimo trudnej tematyki" - mówi Kamil Młynarczyk, uczeń klasy I w zawodzie technik agrobiznesu.

08.03.2013 r. uczniowie klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w XX Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Młodzież miała możliwość zetknąć się z przedsięwzięciem gigantycznych rozmiarów, w którym wzięło udział prawie 55 tysięcy osób. Uczniowie zobaczyli setki nowoczesnych maszyn i ciekawym asortymentem prezentowany przez firmy branży rolniczej z całej Europy. Skorzystali z porad konsultantów i ekspertów do spraw rolnictwa, którzy pokazywali uczestnikom AGROTECHU, w jaki sposób kompleksowo i nowocześnie wyposażyć gospodarstwa w sprzęt, który nie tylko zwiększy wydajność pracy, ale także ma coraz niższe koszty eksploatacji.
"Targi robią naprawdę niesamowite wrażenie!" - posumowali imprezę uczniowie.

Monika Kołakowska
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSCKR w Mokrzeszowie

26.02.2013 r. odbyło się spotkanie uczniów kl. I, II i III technikum w zawodzie technik agrobiznesu z pracownikami Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego we Wrocławiu. Młodzież naszej szkoły miała możliwość obejrzenia ciekawej prezentacji multimedialnej oraz wysłuchania wykładu na temat zakresu działalności ARR Oddziału Terenowego we Wrocławiu, systemów jakości żywności i dopłat do materiału siewnego. Uczniowie chętnie zadawali pytania i komentowali przekazywane informacje. Atrakcją spotkania był mini konkurs dotyczący wiadomości przekazanych w trakcie spotkania. Uczestnicy otrzymali miłe nagrody w postaci notatników, czapeczek i kalendarzy.
Dzisiejsze spotkanie to kolejne przedsięwzięcie wynikające z realizacji umowy o współpracy pomiędzy ZSCKR w Mokrzeszowie a ARR Oddział Terenowy we Wrocławiu.

Monika Kołakowska
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSCKR w Mokrzeszowie

Dnia 22.02.2013r. uczniowie klasy IV HTC w zawodzie technik hodowca koni we współpracy z nauczycielami, Panią Joanną Hodel i Panem Krzysztofem Hodelem, jak co roku, zorganizowali w szkole zawodowe warsztaty szkoleniowe zatytułowane "Aspekty wartości hodowlanej i użytkowej koni".
Podczas spotkania zaprezentowano cykl wykładów, których celem było przybliżenie wiedzy z zakresu chowu i hodowli koni oraz przedstawienie czynników wpływających na właściwe utrzymanie i użytkowanie konni. Warsztaty zawodowe prowadzili zaproszeni goście, czyli fachowcy związani na co dzień z "branżą końską" i specjalizujący się w pracy z końmi. Szkoła gościła: Pana Jerzego Sawkę - dziennikarza i trenera JNBT (Jeździectwo Naturalne Bez Tajemnic) z Wrocławia, Pana Bartłomieja Kwiatka - wicemistrza Europy w powożeniu ze SO Książ, Panią Paulinę Szybieniecką - eksperta ds. żywienia koni z Wrocławia, Pana Michała Kornaszewskiego - weterynarza (specjalista ds. koni) z kliniki w Morawie, Pana Karola Andrzejewskiego i Panią Elżbietę Zawadzką - lekarzy weterynarii z Poznania oraz Pana Jerzego Bucka - prywatnego hodowcę koników polskich ze Stankowic.
Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z jeździectwem naturalnym, żywieniem i rozrodem koni, czynnikami chorobotwórczymi powodującymi choroby i urazy u koni, motoryką ruchu konia, kulawiznami, dyscypliną powożenia, jak również hodowlą koników polskich. Wykłady w sposób niezwykle atrakcyjny dla młodzieży łączyły zagadnienia teoretyczne z projekcjami multimedialnymi, filmikami tematycznymi, pokazami slajdów, zdjęciami itp. Uczniowie byli angażowani do czynnego udziału w dyskusji oraz demonstracji pomocy dydaktycznych. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobił fantomu układu pokarmowego konia.
Wszystkie omówione zagadnienia stanowiły podstawową wiedzę z zakresu wartości użytkowej i hodowlanej koni, niezbędnej dla uczniów w zawodzie hodowca koni. Dzięki atrakcyjnej formie spotkania uczniowie mieli nie tylko możliwość pozyskania nowych wiadomości, ale także mogli nawiązać bezpośredni kontaktu ze specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę specjalistyczną oraz bogate doświadczenie zawodowe związane z hipologią.

Joanna Hodel - nauczyciel przedmiotów zawodowych

12 lutego 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie świętowano w szczególny sposób Dzień Zakochanych. Mimo że w tym dniu zima zaatakowała śniegiem i mrozem, spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Zaproszeni goście, tj. gimnazjaliści, ich rodzice, opiekunowie oraz przedstawiciele Zespołu Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych w Świdnicy na czele z Panią wicedyrektor Katarzyną Sosnowicz, wzięli udział w ogólnoszkolnej imprezie pod hasłem "Z sercem na dłoni". Pierwszym punktem programu był pokaz mody ślubnej przygotowany przez uczniów klasy I Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu pod czujnym okiem Pani Marty Podrzyckiej oraz Pana Tomasza Podrzyckiego. Każda panna młoda trzymała w ręce bukiet ułożony według najnowszych trendów przez uczennice klasy II Technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu pod opieką Pani Moniki Kołakowskiej. Romantyczny nastrój podkreśliły piosenki zaśpiewane przez zespół wokalny. Nie zabrakło też humoru. Uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu i technik hodowca koni zaprezentowali swój kabaret studniówkowy, w którym to nie jeden z obecnych nauczycieli mógł odnaleźć samego siebie… Na zakończenie "swoje pięć minut" miał też zespół taneczny złożony z wychowanków internatu. "Tancerze" wykonali zabawną składankę popularnych rytmów dyskotekowych w układzie choreograficznym opracowanym przez profesjonalistów - Panią Marię Skiślewicz i Pana Wojciecha Skiślewicza.
Po tej części spotkania uczniowie i nauczyciele udali się na zajęcia, natomiast zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia wystaw tematycznych prezentujących wszystkie kierunki kształcenia w ZSCKR w Mokrzeszowie oraz obejrzenia szkoły i internatu. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w lekcjach pokazowych i zobaczyć szkolne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt dający możliwość efektywnej nauki zawodu.
W opinii gimnazjalistów i ich opiekunów mokrzeszowskie Walentynki upłynęły w miłej atmosferze, a szkoła zrobiła na gościach bardzo pozytywne wrażenie.

Joanna Kurjata

ZSCKR w Mokrzeszowie zaprasza na imprezę walentynkową pod hasłem
z "Sercem na dłoni" rodziców i uczniów gimnazjów

Termin: 12 lutego 2013 r. godz. 10.00

Miejsce: Internat ZSCKR w Mokrzeszowie

Atrakcje:
     -Pokaz mody i kompozycji ślubnych
     -Program kabaretowy
     -Występ zespołu muzycznego i tanecznego

Istnieje możliwość udziału w warsztatowych zajęciach tematycznych: "Geografia uczuć", "Sławne pary literackich kochanków", "Mowa kwiatów", "Pokarmy miłosne", itp.

Gwarantujemy:
     -dobrą zabawą,
     -miłą atmosferę
     -słodkie niespodzianki.

Bliższych informacji udziela sekretariat:
     tel. 74 850 87 36 lub 74 850 87 00
     e-mail: szkola@mokrzeszow.edu.pl

W dniach 11-13.01.2013r uczniowie z klas Technikum w zawodzie: technik hodowca koni wraz z nauczycielem uczestniczyli w kursie "Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic" Relations Level 1 prowadzonym przez Pana Andrzeja Makacewicza. Kurs odbył się w SO Książ. Podczas trzech dni szkolenia uczniwie uczestniczyli w 21 - godzinnych zajęciach teoretycznych i praktycznych z końmi. Młodzież szkoliła się na poziomie Program Relations 1, który obejmował wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi oraz praktykę z ziemi i siodła. Program oparty był o najnowsze osiągnięcia dotyczące behawioryzmu oraz treningu naturalnego, łącząc nurty kilku największych szkół jeździectwa naturalnego z uwzględnieniem realiów jeździectwa polskiego. Przybliżył on młodzieży gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w treningu koni w dowolnej dyscyplinie jak skoki, wkkw, ujeżdżenie, powożenie, west czy rekreacja zmieniając zasadniczo relacje koń-jeździec. Szkolenie to uświadomiło uczestnikom jak ważne są relacje oparte o zaufanie konia, szacunek i dominację, co dalej pozwala na "przyklejenie" konia do jeźdźca czy trenera i skupienie go na pomocach i treningu, co znacząco skraca czas uczenia się konia i tworzy partnerskie relacje człowiek - zwierzę. Wiedza i praktyka zdobyta na kursie dała podstawę do dalszego kształcenia na 4 dalszych zaawansowanych poziomach szkolenia. Teoria obejmowała zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania i przywództwa, nauki czytania koni, systemu komunikacji za pomocą języka Equus oraz technik Monty Robertsa, kontroli nad własnym ciałem, imprintingu, bezpieczeństwa. Ćwiczenia z ziemi prowadzone były na jednej linie i kantarze szkoleniowym technikami naturalnymi, obejmując komunikację i 10 Złotych Minut, odczulanie, odangażowywanie i miękkie ustępowanie, skupienie, ugięcia poziome, prowadzenie łba, przodu i zadu, odsyłanie i przywołanie, przejścia, zatrzymania, przygotowanie do lekkich wodzy, uczulenia na pomoce, kontrola chodu i tempa. Trening w siodle prowadzony był z użyciem jednej wodzy na kantarku w stój, stęp, kłus i cofanie, obejmował ugięcia poziome, wodzę bezpośrednią i pośrednią, lekkie zatrzymania, przejścia, pracę balansem i dosiad oraz indywidualną konsultację dla poziomu L1.
Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymali certyfikaty upoważniające do uczestnictwa w kolejnych programach i dalszej bezpiecznej pracy z koniem. Z niecierpliwością oczekując na kolejny program szkoleniowy, młodzież nawiązała współpracę z uczestnikami kursu i osobami zajmującymi się JNBT, w celu odbywania praktyk zawodowych i poszerzania wiedzy z zakresu hodowli i jeździectwa.

Nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły mają możliwość udziału w darmowym szkoleniu z zakresu - Excel 2010.
W celu realizacji kursu (szkolenie na odległość) należy zarejestrować się na stronie www.zaklikani.edu.pl do dnia 28.02.2013r. i wprowadzić kod promocyjny w zakładce ustawienia w obszarze zarządzanie kursami. Kod aktywacyjny dostępny jest na plakatach informacyjnych w szkole.
Osoby, które po zakończeniu szkolenia chcą uzyskać certyfikat w formie dyplomu muszą uiścić opłatę w wysokości 25 zł.
Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie.

Uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu rozpoczęli tegoroczną praktykę zawodową od tygodniowych warsztatów w zespole pałacowo-parkowym w Morawie. Łącząc siły z grupą entuzjastów parków z Polski i Niemiec w terminie od 12 do 18 listopada 2012 r. przywracali dawną atrakcyjność historycznemu parkowi. Celem grupy było zbadanie zespołu parkowego pod względem wartości historycznej, biologicznej i ekologicznej. Uczniowie wykonywali prace pielęgnacyjne pod kontrolą specjalistów, odtwarzali okna widokowe wzdłuż rzeczki Strzegomki, zabezpieczali wartościowe zbiory roślinności drzewiastej. Uwieńczeniem tygodnia prac było sobotnie spotkanie z lokalnymi politykami oraz mediami, na którym odsłonięto przygotowane przez praktykantów 3 tablice informacyjne zawierające objaśnienia wyjątkowość parku w Morawie.
Realizacja praktyk zawodowych uczniów mokrzeszowskiej szkoły odbyła się kolejny raz dzięki wsparciu ze strony Fundacji Św. Jadwigi w Morawie oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W ocenie Pani Moniki Kołakowskiej, kierownika praktycznej nauki zawodu w ZSCKR w Mokrzeszowie, przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do wzrostu świadomości zawodowej przyszłych architektów krajobrazu.

Dominik Wołoszyn jest uczniem klasy IV technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 5,17 oraz wzorowe sprawowanie.
Dominik posiada wszechstronne zainteresowania. Jest pasjonatem wybranego przez siebie kierunku. W trakcie praktyki zawodowej wyróżniał się twórczą pracą i zaangażowaniem przy projektowaniu i rewaloryzacji historycznego zespołu parkowo-pałacowego w Morawie. Jego sugestie i uwagi zostały wysoko ocenione przez profesjonalistów z Niemiec. Uczeń potrafi nie tylko wykorzystać posiadane przez siebie umiejętności, ale także umie dzielić się zdobytą wiedzą z kolegami. Po praktykach zagranicznych w Pilnitz przygotował interesującą prezentację multimedialną przedstawioną na seminarium podsumowującym realizację praktyk zawodowych.
Architektura krajobrazu nie jest jednak jedynym tematem, który interesuje stypendystę. We wrześniu 2012 roku zajął pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim "Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym". Pokonał 58 rywali z innych szkół i jako reprezentant województwa dolnośląskiego został zakwalifikowany do etapu ogólnokrajowego.
Dominik jako tegoroczny maturzysta ma mało czasu dla siebie, ale mimo to realizuje swoje plany: wziął udział w szkoleniu zawodowym z zakresu spawania i kursie prawa jazdy. W szkole jest postrzegany jako osoba pozytywnie nastawiona do życia, koleżeńska, o dużej kulturze osobistej i poczuciu humoru. Marzy o zdaniu matury i egzaminów zawodowych oraz studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

27 listopada 2012 r. uczniowie klasy I i II technikum w zawodzie technik agrobiznesu pod opieką Pani Małgorzaty Bednarskiej mieli okazję wziąć udział w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ma temat odnawialnych źródeł energii. Spotkanie zostało przygotowane na terenie Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy w oparciu o cykl wykładów poprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Tematyka związana z energią odnawialną okazała się atrakcyjna dla uczniów. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób można wykorzystywać biomasę w energetyce i jak budować biogazownie rolnicze. Poznała zasady pozyskiwania biopaliw ciekłych. Uczniowie zorientowali się, jak można korzystać z naturalnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna oraz energia wiatru, słońca i wody. Na spotkaniu zaprezentowano także firmy działające w obrębie energii odnawialnej. Duży nacisk położono na promocję alternatywnych źródeł energii jako przyjaznych dla środowiska naturalnego możliwości pozyskiwania paliw.

20 listopada 2012 r. uczennice III klasy technikum w zawodzie technik hodowca koni wraz z opiekunem - Panią Dominiką Lipiec - wzięły udział w VII Dolnośląskim Forum Agroturystycznym. Organizatorem imprezy był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, a hasłem przewodnim - "Promocja i kreowanie wizerunku wsi dolnośląskiej". Podczas forum rozwiązano trzy konkursy wojewódzkie: na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2012, Agroliga 2012, na najciekawszą działalność pozarolniczą wsi 2012. Uczennice wysłuchały wykładu na temat promocji gospodarstw agroturystycznych oraz obejrzały prezentację: "Via Gustica - droga smaku, czyli nowa marka promująca tereny wiejskie" i "Rok 2013 rokiem turystyki edukacyjnej".
Dla młodzieży była to doskonała sposobność zapoznania się z ofertą i działalnością gospodarstw agroturystycznych Dolnego Śląska, bezpośredniej rozmowy z właścicielami gospodarstw i posłuchania o ich doświadczeniach. Udział w forum był okazją do pogłębienia wiedzy i rozwijania zainteresowań agroturystycznych oraz zapoznania się z pracą i zadaniami Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na uczennicach duże wrażenie wywarł również otrzymany katalog najlepszych gospodarstw agroturystycznych.

Dominika Lipiec

W dniach 20 i 21 listopada 2012 roku 7 uczniów klasy II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych uczestniczyło w warsztatach dendrologicznych zorganizowanych w PWSZ w Wałbrzychu. W pierwszym dniu zajęć młodzież wysłuchała wykładów na temat hodowli selekcyjnej drzew leśnych oraz epifitów. Następnego dnia uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki systemów przyrodniczych miasta, zmierzenia się z problemem prawa budowlanego w kontekście wycinki drzew oraz poznania propozycji standardów w zakresie kształtowania zieleni miejskich tras komunikacyjnych.
Wykłady w ocenie uczniów były bardzo interesujące, a sposób przedstawiania tematów przez pracowników naukowych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej oraz Karkonoskiego Parku Narodowego okazał się przystępny.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych - Pani Maria Czechlik i Pan Henryk Czechlik, którzy także uczestniczyli w spotkaniu, stwierdzili, że warsztaty dendrologiczne dla przyszłych architektów krajobrazu to doskonały sposób na pogłębianie wiedzy z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz roślin ozdobnych.

W dniu 14 listopada 2012 r. w Miejskim Domu Kultury odbyły się I Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery. Udział uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie był kolejnym działaniem (po m.in. warsztatach zawodoznawczych dla klas IV technikum prowadzonych przez ZPPP w Świdnicy i Szkolnym Dniu Kariery w ramach OTK) wpisującym się w obszar planowania kariery i doradztwa zawodowego. Tegoroczni maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą kształcenia wyższych uczelni, tj. Uniwersytetu Przyrodniczego - partnera szkoły, Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu i wiele innych. Skorzystali też z konsultacji fachowców Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich itp.

Poza tym ZSCKR w Mokrzeszowie był aktywnym uczestnikiem świebodzickich targów. Na stoisku reklamowym przygotowanym przez Panią Monikę Kołakowską - kierownika praktycznej nauki zawodu, znalazły się nie tylko ulotki zawierające informacje o kierunkach kształcenia oferowanych przez szkołę, ale kompozycje i dekoracje wykonane przez uczniów technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. Goście mieli także możliwość skorzystania z poczęstunku (tartinki i ciasta) przygotowanego przez uczennice klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego pod opieką Pani Brygidy Kowalczyk.

Udział w I Świebodzickich Targach Przedsiębiorczości i Planowania okazał się świetną okazją do poznania przez młodzież kierunków kształcenia oferowanych przez dolnośląskie szkoły.

9 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie okazał się ważnym dniem dla całej społeczności uczniowskiej. Po zamianie regulaminu Samorządu Uczniowskiego odbyły się powszechne wybory, które wyłoniły nowy Zarząd Samorządu. Kandydaci nauczeni doświadczeniem "dorosłych" kampanii wyborczych, zgodne z zasadami demokracji i kultury słowa, prowadzili akcję autopromocyjną. Nie zabrakło ulotek i plakatów oraz wsparcia ze strony klasowych sztabów wyborczych. Wyniki pokazały, że najwięcej głosów (59 głosy) zdobyła Jowita Stopczańska z klasy 2 MTH i to ona przez najbliższy rok szkolny będzie sprawowała funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Wpierać ją będą Katarzyna Dynak z klasy 3 MTH (32 głosy) jako zastępca oraz Małgorzata Michoń z klasy 3 JTC (32 głosy) jako skarbnik. Obowiązki sekretarza powierzono Natalii Sowie z klasy 1MT. Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy powodzenia i wielu ciekawych pomysłów.

W dniu 9 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości przegotowany przez uczniów klasy 2 ZSZ oraz Panią Laurę Kieraś -Woch. Choć temat nie wydawał się łatwy, to młodzież stanęła na wysokości zadania. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany całej społeczności szkolnej okazał się doskonałą lekcją patriotyzmu oraz powtórką z historii narodu polskiego. Nie zabrakło refleksji nad kwestią wolności państwa i obywatela. Zespół wokalny z klasy 3 JTC wspominał tych, którzy oddawali młodość i życie za Ojczyznę słowami: "Nim czas odbierz e mowę ptakom,/ kamienny krzyż zetrze w piach,/ śpiewajmy pamięć…" Całość dopełniła scenografia z symbolicznym zniczem i z wyzwoloną z kajdan Polską w centrum sceny.

W dniu 30.10.2012 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie odbyły się warsztaty kulinarne dla uczniów prowadzone przez Pana Grzegorza Wiatrowskiego - szefa i właściciela restauracji "Balkon" z Wrocławia. Było to kolejne spotkanie zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Agencją Rynku Rolnego we Wrocławiu. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji. W nowoczesnej szkolnej pracowni żywienia uczniowie mieli możliwość poczuć się jak w wysokiej klasy zakładzie gastronomicznym. Pod okiem gości i nauczyciela, Pani Marii Czechlik, każda z pięciu grup sporządzała inną potrawę. I tak w menu znalazły się m.in.: filet z pstrąg a kłodzkiego z sosem cebulowo-miodowym, blinami jaglanymi i ogóreczkami w śmietanie, medaliony wieprzowe z ziemniakami zapiekanymi, sosem chlebowo-chrzanowym i glazurowaną marchewką i rolada z kaczki podawana z sosem żurawinowym, kluseczkami makowymi i fasolą z boczkiem. Nie zabrakło też ćwiczeń związanych z porcjowaniem i dekorowaniem potraw. Na zakończenie odbyła się degustacja przygotowanych dań, których smaki na pewno zadowoliłyby najbardziej wybredne podniebienia.

Pan Grzegorz Wiatrowski chwalił uczniów za duże zaangażowanie podczas warsztatów. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, że mogli pracować z tak doświadczonymi i profesjonalnymi mistrzami kuchni.

Zgodnie ze zwyczajem ostatnich lat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie miało swoje święto najpiękniejsze, a zarazem najbardziej różnorodne warzywo jesieni. Chodzi oczywiście o popularną dynię. Młodzież klas technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu pod opieką Pani Marii Czechlik przygotowała wystawę dyniowych piękności. Niektóre z nich zachwycały wielkością, inne misternie wyciętym uzębieniem. Nie zabrakło też groźnych dyniowatych potworów, które świecąc oczami budziły postrach wśród słuchaczy szkół dla dorosłych obywających zajęcia wieczorową porą w piątek 18 października 2012 r. Pojawił się pomysł, aby w przyszłym roku do szkolnego Święta Dyni dołączyli się też kucharze z technikum żywienia i zawodówki. Już zaczęli wymieniać się przepisami na dyniowe ciasteczka, zupę z dyni, krem z dyni oraz placki. Też oczywiście z dyni…

Dzień 23.10.2012 r. miał duże znaczenie dla uczniów klas pierwszych. Odbyły się wówczas otrzęsiny - impreza, która od dawna wpisuje się w tradycję szkoły. Jak zwyczaj nakazuje, nowi uczniowie musieli się zaprezentować z jak najlepszej strony przed starszymi kolegami oraz jury. W tym roku zabawy i konkursy przygotowywała klasa 2 MTH pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Bednarskiej oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Pani Agaty Wójcik i Pani Brygidy Kowalczyk.

Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wszystkie konkurencje spotkały się z entuzjazmem. Pierwszoklasiści błyskawicznie pokonywal i tor przeszkód, skakali na skakance, kręcili hula-hoop. Potem śpiewali hymn klasy i prezentowali zabawne przebrania. Musieli się wykazać inicjatywą przy tworzonej na poczekaniu reklamie maski gazowej czy rolki do masażu. Na końcu czekało ich jeszcze obieranie ziemniaka na czas przy pomocy łyżeczki oraz taniec z miotłą. Było mnóstwo zabawy i smiechu, a pierwszakom towarzyszył ogromny duch walki. Po dwóch dogrywkach ostatecznie jednym punktem wygrała klasa 1 MT. I to oni w przyszłym roku będą w nagrodę jako uczniowie starszej klasy "ostrząsać" swoich młodszych kolegów.

W dniu 19 października 2012 roku uczennice klasy III JTC na kierunku Technik Hodowca Koni uczestniczyły w wycieczce do Stada Ogierów Książ, gdzie odbywały się Mistrzostwa Dolnego Śląska i Zawody Ogólnopolskie w Powożeniu Zaprzęgami. Celem wycieczki było zapoznanie się z organizacją, przebiegiem konkursu oraz przepisami i zasadami zawodów w powożeniu. Ta widowiskowa dyscyplina sportu mająca swoje korzenie już w starożytności ma na celu sprawdzenie wytrzymałości, dzielności, temperamentu i charakteru koni. Obejmuje ona trzy konkursy: próba ujeżdżenia, próba terenowa (maraton) oraz próba zręczności. W dniu wycieczki odbyła się próba ujeżdżenia. Polega on na pokazaniu elastyczności i swobody ruchu oraz współpracy koni i powożącego. Na czworoboku wykonuje się określone figury. Siedmiu zawodników wystawiło swoje konie do Mistrzostw Dolnegośląska, kolejnych sześciu do Zawodów Krajowych, oraz trzech zawodników startowało jako amatorzy.

Wrażenia uczennic:
Bardzo nam się podobała wycieczka, ponieważ mogłyśmy doświadczyć organizacji zawodów od środka, oraz zobaczyć jak przygotowują się zawodnicy, jak rozprężają swoje konie i na co zwracają szczególną uwage. Miałyśmy możliwość zobaczenia przeglądu weterynaryjnego po przejaździe każdego zawodnika i zaobserwowanie jakie kryteria są najważniejsze- czy każdy koń jest w odpowiednim stanie zdrowotnym, czy nie miał kontuzji oraz czy został dobrze zaprzężony i miał odpowiednie kiełzno. Uczestniczyłyśmy w przygotowaniu konia do przejazdu, oraz zapoznawałyśmy się z trasą maratonu, który miała się odbyć w następnym dniu. W trakcie przejazdów ujeżdzenia, porównywałyśmy ruchy koni by zaobserwować, który z nich był najbliższy ideału oraz analizowaliśmy figury na czworoboku. Te cenne spostrzeżenia i obserwacje przydadzą nam się w przyszłym wykonywaniu zawodu.

Takie hasło przyświecało spotkaniu zorganizowanemu 17 października 2012 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Nie po raz pierwszy wspólne działania mokrzeszowskiej szkoły i Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy zaowocowały ciekawym przedsięwzięciem, w którym łącznie wzięło udział ponad 100 osób.

W jesiennym słońcu, w wielobarwnych kolorach darów natury młodzież gimnazjalna, licealiści i potencjalni absolwenci technikum żywienia, technikum hodowli koni, technikum architektury krajobrazu i technikum agrobiznesu spotkali się z przedstawicielami rozmaitych profesji, którzy reprezentowali ukończone kierunki studiów. Opowiadali o specyfice wykonywanych przez siebie zawodów, ale także musieli odnieść się do motywacji jaka im towarzyszyła wówczas, kiedy podejmowali decyzję o wyborze drogi edukacyjnej. Odwoływali się do swoich pasji, zainteresowań i predyspozycji. Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych zachęcali młodzież do korzystania z testów zawodoznawczych.

Szczególne uznanie zyskał Pan Adrian Furman - absolwent informatyki i ekonometrii, który mimo swej niepełnosprawności jest aktywnym przedsiębiorcą. Motywował on młodzież do przełamywania słabości i nieustannej samorealizacji. Wszystkim specjalistom towarzyszył entuzjazm, zaangażowanie i chęć permanentnego doskonalenia się. Dzień Kariery znakomicie uzupełniła część artystyczna, wystawy zawodoznawcze i słodkie smakołyki przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie.

Wszystkim organizatorom należą się słowa uznania.

W dniu 11.10.2012 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 3 MTH pod opieką Pani Wiesławy Krzemińskiej przygotowali apel. Były teksty wierszy, złote myśli oraz ciepłe słowa podziękowań zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi. Nie zabrakło też piosenek. Zespół wokalny złożony z uczennic klasy 3 JTC zaprezentował się znakomicie. Jednak bez wątpienia gwiazdą uroczystości został okrzyknięty Tomek Nosowicz z klasy 4 HTC. Zaśpiewany przez niego blues zespołu "Dżem" jeszcze długo rozbrzmiewał na korytarzach nucony przez co najmniej połowę społeczności szkolnej. Przygotowująca występ wokalny Pani Laura Kieraś-Woch była dumna ze swoich podopiecznych.

W tym dniu także Samorząd Uczniowski stanął na wysokości zadania i wręczył kwiaty swoim nauczycielom i wychowawcom. Podobnie zachowali się wychowankowie internatu.

W dniu 04.10.2012 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie zorganizowano akcję "Kanapka dla każdego ucznia" w ramach realizacji Programu Prozdrowotnego i zadania pod hasłem "Wpływ pierwszego śniadania na funkcjonowanie organizmu". Młodzież mogła się dowiedzieć jak ważne jest dostarczanie odpowiedniej energii rano, kiedy młody człowiek pracuje umysłowo w szkole. Ponieważ najlepiej przemawia się przez obraz i działanie, uczniowie pod kierunkiem Pana Tomasza Podrzyckiego - koordynatora programu, przygotowali akcję plakatową. Poza tym na długiej przerwie każdy mógł zjeść kanapkę przygotowaną przez kucharzy z 2 klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Na bułce znalazły się zgodnie z zasadami zdrowego odżywiani: masło, ser, wędlina oraz warzywa pochodzące ze szkolnej szklani. Nad tą częścią imprezy czuwała Pani Maria Czechlik.

Warto też nadmienić, że równolegle uczniowie mieli możliwość przez cały okres jesienny w ramach akcji "Jabłko na 100%" jeść ekologiczne owoce ze szkolnego sadu. Inicjatorką "zdrowego jabłuszka dla każdego" jest Pani Natalii Kinast.

W dniu 28.09.2012 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie zorganizowano "Dzień Chłopaka". Z inicjatywy żeńskiej części Samorządu Uczniowskiego dziewczęta solidarnie przygotowały słodki poczęstunek. Na długiej przerwie chłopcy zostali zaproszeni do "kawiarenki" specjalnie na ten cel przygotowanej w jednej ze szkolnych klas. Czekały tam na nich elegancko przykryte stoliki z ciastami upieczonymi przez uczennice klas technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii. Można było się napić kawy lub herbaty i spokojnie porozmawiać Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy akompaniamencie muzyki.

Nie zapomniano także o profesorach. Panowie na w pokoju nauczycielskim także mogli odczuć, że są w tym dniu ważni. I dla nich przygotowano słodkości. Mogli poczuć się jak w prawdziwej kawiarni, gdyż kawę i herbatę serwowali profesjonalni kelnerzy - uczniowie "żywieniówek" doskonalący swoje umiejętności zawodowe w ramach przedmiotu obsługa konsumenta. Teraz dziewczęta i panie liczą na rewanż 8 Marca

W dniu 03.09.2012r. rozpoczął się nowy rok szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Naukę w klasach I podjęło 46 uczniów, a w szkołach dla dorosłych 44 słuchaczy w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik żywienia i usług gastronomicznych.

rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+


Partner szkoły

Ważne linki